Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/07

“Эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм. Ингэснээр Бичвэрийн тэвчээр болон урамшууллаар дамжин бидэнд найдвар байх юм.” Ром 15:4

Таны найдварыг олж авах цорын ганц газар бол Бурханы үг юм. Найдвар нь урам хугалдаггүй гэж элч Паул хэлсэн байдаг. Найдвараа бөхөөхгүй байцгаая