Тэсвэр тэвчээр урам зоригийг өгдөг Бурхан

“Эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм. Ингэснээр Бичвэрийн тэвчээр болон урамшууллаар дамжин бидэнд найдвар байх юм” (Ром 15:4)