Есүстэй нэг эд эс

“... би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг та нарт авчирлаа” (Лук 2:10)