Эзэнийхээ нярав шиг амьдрах

Библид өөрт байгаагаа зөвхөн өөрийнх гэж ойлгох буруу гэдэг. Танаар дамжуулан бусдад өгөх ёстой олон зүйл гацаж, мөн танд ирэх ёстой зүйл бас гацаж байдаг. Эзэний хүслийг ойлгон амьдрах нь таныг амар амгалан болгоно