Хэрхэн яаж Есүстэй адил байх тухай

“Харин бид бүгд бүтээлэггүй нүүрээрээ Эзэний алдрын тусгалыг тольдох мэт хараад, Түүний дүрд Эзэний Сүнсээр алдраас алдарт өөрчлөгддөг” (2 Коринт 3:18)