Бурханыг хүлээхүй

“Та мунхаг хэрэг үйлдэв... ЭЗЭН Өөртөө зүрх сэтгэлийнхээ дагуух хүнийг хайн олж, тэр хүнийг Өөрийн ард түмний удирдагчаар томилсон. Учир нь танд ЭЗЭНий тушаасныг та сахин биелүүлсэнгүй” гэж хэлжээ. (1 Самуел 13:13-14)