Бурханд хайртай гэдгээ хэлэхүй

“Эхлээд Тэр биднийг хайрласан тул бид хайрладаг” (1 Иохан 4:19)