Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлийг хөгжүүлэх нь

Иаков 4:8-д Бурханд ойртогтун. Тэгвэл тэр та нарт ойртоно гэж хэлсэн байдаг. Бурхан ариун учраас бид ойртож чадахгүй гэж боддог. Харин ч бид түүний ариун гэдгийг мэдэж байгаа бол ойртох ёстой. Учир нь тэд биднийг ариусгаж чадна.