Христэд итгэгчдийн итгэлийн гэр бүл гэж юу вэ?

Христэд итгэгчид Бурхан Эцэгтэй нэгэн гэр бүл гэж өөрсдийгөө тунхаглаж нэрлэдэг. Есүс Христэд итгэсэн цаг мөчөөс хойш итгэлийн гэр бүлийн дотоод дүрмийн дагуу амьдарч эхэлдэг. Энэ нь шашины зан үйлийн дагуу гэсэн үг биш. Харин Бурханы хүслийн дагуу ариун амьдрах гэсэн тухай.