Бурхан үг амлалтаа биелүүлдэг

“Та нар нэрээр минь юм гуйвал Би түүнийг чинь үйлдэнэ” Иохан 14:14