Хуучирсан үгээр илэрхийлсэн орчин цагийн асуудал

“... биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм” (2 Коринт 1:4)