Сорилтоор дамжин бид өсдөг

Итгэлийн амьдрал гэдэг бол юунд итгэхээ байнга сонгодог сорилтын амьдрал юм. Сорилтыг тэсвэрлэдэг хүн ерөөлтэй еэ. Учир тэр хүн соригдчихоод Эзэний өөрийг нь хайрлагсдад амласан амийн титмийг хүлээн авна. Иаков 1:10