ХРИСТИЙН ХАВТАСТ ХЭРЭГ - Библи худал болох нь батлагдсан уу?

Библи худал гэдэг нь батлагдвал Христитгэгчдийг гарах гарцгүй болгож чадна. Тэгвэл Библи яг үнэн үү гэсэн сэдвээр өнөөдрийн хавтаст хэрэг нээж шалгая.