Би сонголтоо хийвэл Бурхантай ойр байж чаддаг

Библийн Иаков 4:8-д "Бурханд ойртогтун. Тэгвэл тэр та нарт ойртоно" гэсэн байдаг. Хүмүүст Бурхан хол юм шиг санагддаг шалтгаан нь хүмүүс өөрсдөө Бурханыг сонгохгүй байгаатай холбоотой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.