Заль мэхт бардам зан

“Сүйрлийн өмнө бардам зан. Уналтын өмнө ихэрхүү зан” (Сургаалт үгс 16:18)