Христитгэл ядуусын шашин гэж үү?

Хүмүүс Христитгэлийг ядуус л итгэж бишрэхэд зохимжтой, хүмүүсийг сул дорой байдлыг дэмжсэн итгэл үнэмшил гэж боддог. Ядуус их байдаг нь Христитгэлийн үйлддэг сайн үйлстэй холбоотой юу? эсвэл Христитгэл зүгээр нэг хүн болгоноос гардаг сайхан сэтгэлээс давахгүй юу? Энэ талаар #БаримтатЯриа нэвтрүүлгээр ярилаа.