Надад хангалттай мөнгө байсан бол

“Сайн байна, итгэмжит сайн зарц минь!” гэж хэлэх үгийг бид сонсоно. (Матай 25:23)