Би хүсэхгүй байна

“...Сүнс чухамдаа тэсэн ядаж байна, харин махбод дорой юм...” (Марк 14:38)