“Учир нь баян байсан ч та нарын тусын тулд хоосорсон Эзэн Есүс Христийн маань нигүүлслийг ... та нар мэдэх билээ”(2 Коринт 8:9)