Калифорни мужийн гоо бүсгүй бид хоёр

“… Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. ЭЗЭН зүрхийг нь хардаг” (1 Самуел 16:7)