ЗАГАЛМАЙН ГАЙХАМШИГ - Хэсэг 1

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Яагаад элч Паул “та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон Түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм” хэмээн тунхагласан юм болоо? Яагаад гэвэл элч Паул хувьд Христийн загалмай ямар гайхамшигтай болохыг ойлгож ухаарсан хүн байсан.
Өнөөдөр Др.Стэнли бидний анхаарлыг “загалмайн гайхамшиг” руу хандуулах болно. Есүс Христийн загалмай бол хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн агуу үйл явдал гэдгийг өнөөдөр Др.Стэнли бидэнд өгүүлэх болно. Энэ л загалмай өнөөдөр хүртэл хүмүүсийг Есүс Христ рүү хөтлөн дагуулсаар байна. Ингээд хамтдаа Др.Стэнлийг урьцгаая.