Миний завгүй амьдрал ахуй доторх Бурхан

“...бидний Эзэн бөгөөд Аврагч Есүс Христийн нигүүлсэл болон мэдлэг дотор өсөгтүн...” (2 Петр 3:18)