БАПТИСМ: ИТГЭГЧ БҮРТ ХАНДСАН БУРХАНЫ ХҮСЭЛ

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: “Энэ бол маш чухал зүйл. Олон хүмүүс баптисмыг “хүсвэл хийлгэж болно, хүсэхгүй бол хийлгэхгүй байж болно” гэсэн хандлагатайгаар хүлээж авдаг. Энэ нь буруу юм.”
Др.Чарльз Стэнлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА радио цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна. Баптисм гэдэг маш чухал зүйл. Нарийн яривал энэ нь Эзэн Есүсээс бидэнд өгсөн тушаал юм. Тэгвэл бид энэхүү тушаалыг ямар үед, хэрхэн биелүүлэх ёстой вэ? гэдгийг бид мэддэг байх нь чухал юм.
            Өнөөдөр Чарльз Стэнли бидэнд яагаад Христ бидэнд энэхүү тушаалыг өгсөн болохыг тайлбарлан өгөх болно. Ингээд хамтдаа энэ цагт Баптисм бол итгэгч бүрт хандсан Бурханы хүсэл гэсэн сэдвээр суралцацгаая.