Христмас баяр дууссаны дараа

Харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл Би та нартай үргэлж хамт байх болно.  Матай 28:20