Бид өөрсдийгөө хэрхэн харах ёстой вэ?

Энэ нь хайрлагдсан Нэгэнийхээ дор бидэнд ивээж өгсөн Түүний нигүүлслийн алдрыг магтуулахын тулд болой. Ефес 1:6