Зовлон бэрхшээл тулгарахад бидний өмнө ирдэг хоёр сонголт

Миний дотор та нар амар амгалан байг гэж Би та нарт энэ зүйлсийг хэллээ. Ертөнцөд та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун. Би ертөнцийг ялсан гэж айлдлаа. Иохан 16:33