Бурханы уучлалд хэмжээ хязгаар бий гэж үү?

Есүс —Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Тэд шавга хаяцгаан, Түүний хувцсыг хуваан авчээ. Лук 23:34