Зовлонд нуугдсан эрдэнэс

“Өөрийг нь хайгчдад Тэр Шагнагч нь болдог” Еврей 11:6