Зовлон бэрхшээлийн дунд ямар хандлагатай байх вэ?

“Бурханыг хайрладаг, Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ.” Ром 8:28