Хэн дурсан санах вэ?

“Марта, Марта, чи мөн ч олон юманд санаа зовж үйлээ үзэх юм даа.” (Лук 10:41)