Итгэлийнхээ төлөө ямар төлөөсийг төлөх вэ?

“Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж —Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага”. Лук 9:23