Зүрхийг хэрхэн анагаах вэ?

Зүрх гэдэг бүхнээ илүү хуурамч, эдгэршгүй өвчтэй. Хэн үүнийг ойлгож чадах билээ? Иеремиа 17:9