Өөрчлөн байгуулалт хийх боломж

“Метуселаг төрүүлснээс хойш Енох гурван зуун жил Бурхантай хамт явж, үр хүүхдүүдтэй болжээ” (Эхлэл 5:22)