Яагаад хүмүүс өөдгүй амьтантай гэр бүл болдог вэ?

Үл итгэгчидтэй буруу буулганд бүү ор. Зөвт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх? Гэрэл ба харанхуйн нөхөрлөл гэж юу байх юм? 2 Коринт 6:14