Бурхан зөөлнөөр ёврохын цагт

“Та нар баруун тийшээ эргэсэн ч, зүүн тийшээ эргэсэн ч, араас чинь дуугарах ‘Энэ бол зам. Үүгээр алхагтун’ гэх үгийг чих чинь сонсоно.” (Исаиа 30:21)