Аз жаргалтай гэр бүлийг цогцлоох зургаан орц

Ийм учраас эр хүн эцэг эхээ орхиод, эхнэртэйгээ нийлж, хоёул нэг махбод болдог. Эхлэл 2:24