Хүүхдээ сахилгажуулахдаа өөрөөсөө асуух дөрвөн асуулт

Явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурга. Тэрээр өтөлсөн ч түүнийг орхихгүй. Сургаалт үгс 22:6