Тэнгэрэлч бодитой байдаг уу?

ЭЗЭНий тэнгэр элч эмээгчдийнх нь эргэн тойронд байж тэднийг чөлөөлнө. ЭЗЭН сайн гэдгийг амсацгаа, үзэцгээ! Дотор нь хоргоддог нэгэн юутай ерөөлтэй вэ! Дуулал 34:7-8