Утга учиртай амьдралаар амьдрах нь

Үнэнээр үнэнээр Би чамд хэлье. Хэн дээрээс эс төрнө, тэр Бурханы хаанчлалыг үзэж үл чадна Иохан 3:3