Итгэлээ амьдралаараа харуулах нь

Иймээс та нарын хэн нь ч байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас Миний шавь байж чадахгүй. Лук 14:33