Урам хугармаар нөхцөл байдлыг сөрөх нь

“Чиний өмнө тэргүүлэн явагч нэгэн бол Эзэн юм. Тэр өөрөө чамтай хамт байх бөгөөд чамайг орхихгүй, чамайг хаяхгүй. Бүү ай, бүү зүрхшээ” Дэд хууль 31:8