Юу ч хийхгүй байх нь зүгээр гэж үү?

“Эзэн дотор дуугүй байж, Түүнийг тэвчээртэйгээр хүлээ” Дуулал 37:7