Тайвшрал хэрэгтэй үед

“Миний дотор санаа зовоосон бодлууд олшироход Таны тайтгарлууд сэтгэлийг минь баясгадаг” Дуулал 94:19