Намайг эцэг гэж дуудаарай

Ханна Вайтолл Смит (Hannah Whitall Smith) гэж хүн Бурхан Эцэгийн хайрыг төсөөлөхөд бидэнд туслахын тулд дараах зүйлийг бичжээ. “Та өөрийн мэддэг бүхий л энхрийлэл хайрыг хооронд нь нийлүүл. Өөрийн амсаж мэдэрсэн хамгийн гүнзгий хайр, амьдралд чинь цутгаж ирсэн хамгийн хүчтэй хайрыг нийлүүл. Дээрээс нь дэлхий дээр байдаг хайраар бялхсан бүхий л зүрх сэтгэл дэх хайрыг нэмж тавь. Дараа нь тэр бүх хайрыг хязгааргүй тоогоор үржүүл. Тэгвэл та Бурханы хайр, нигүүлслийг дөнгөж зах зухаас нь харах болно.”[1] гэжээ.

[1] Ханна Вайтолл Смит (Hannah Whitall Smith), Бурхан бүхэнд хүрэлцээтэй (God Is Enough) (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986)