Мэргэн зөвлөмж

Харолд Саллий “Мэргэн зөвлөмж” нэвтрүүлгийг бичсэн юм. Ингэхдээ тэр нийгэмд Христитгэл дээр тулгуурлан бусдад оночтой мэргэн зөвлөгөө өгөх хэрэгцээ байгааг олж харсны үндсэн дээр энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэжээ.


Нэвтрүүлэг сонсох