Мэргэн зөвлөмж

Харолд Саллий “Мэргэн зөвлөмж” нэвтрүүлгийг бичсэн юм. Ингэхдээ тэр нийгэмд Христитгэл дээр тулгуурлан бусдад оночтой мэргэн зөвлөгөө өгөх хэрэгцээ байгааг олж харсны үндсэн дээр энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэжээ.