Мэргэн зөвлөмж

Харолд Саллий “Мэргэн зөвлөмж” нэвтрүүлгийг бичсэн юм. Ингэхдээ тэр нийгэмд Христитгэл дээр тулгуурлан бусдад оночтой мэргэн зөвлөгөө өгөх хэрэгцээ байгааг олж харсаны үндсэн дээр энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэжээ. "Ариун Үндэс" Христийн чуулганы захиалгаар энэхүү нэвтрүүлгийг хүргэж байна.