Доктор Надиа

“Би сайнмэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг, ... аврах Бурханы хүч мөн... Ертөнц бүтээгдсэнээс хойш Түүний үл үзэгдэх чанарууд, ... бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож, илэрхий харагдаж байгаа ...” (Ром 1:16, 20)