Бурханы гүйцэтгэх дотоод засал

“Мэргэн ухаанаар гэр орон сүндэрлэж, бодрол ухаанаар тэр чухамдаа тогтдог. Мэдлэг нь өрөөнүүдийг чинь тааламжит үнэт баялгаар дүүргэнэ.” (Сургаалт үгс 24:3-4)