Дураараа авирлаж эхлэхийн цагт

“Учир нь Би баруун гараас чинь атгах Чиний Бурхан ЭЗЭН билээ. Би чамд «Бүү ай. Би чамд тусална» гэж айлдаж байна” (Исаиа 41:13)